fcria logo

Aan- / afmeldingsformulier F.C.-R.I.A.

 

 

 

 

Middels dit formulier meldt ondergetekende zich aan resp. af bij voetbalvereniging F.C.-R.I.A. en verklaart tevens akkoord te gaan met de voorwaarden zoals vastgelegd in de clubreglementen.
Betreft: aanmelding / afmelding (doorstrepen wat niet van toepassing is)
Personalia:*1
Naam: ………………………………………………. Voorletters: ……………
Roepnaam: ……………………………
Geslacht: M / V (doorstrepen wat niet van toepassing is)
F.C.-R.I.A. team: ………………………
Geboortedatum: …………………….
Vorige club: ………………………………..
Nummer geldig legitimatiebewijs (erbij vermelden welk bewijs het betreft): ……………………………..
(alleen voor aanmeldingen van seniorenleden v.a. 16 jaar).
Adres: *2
Straat: ………………………………………………………..……………….
Postcode: …………………… plaats: ………………………….
Telefoon:
Privé: ……………………………………… Emailadres:……………………………………………..
Mobiel: ………………………………………
Door het invullen van dit aanmeldingsformulier gaat u akkoord met het betalen van de jaarlijkse contributie aan
F.C.-R.I.A. De contributie wordt geïnd door middel van automatische incasso en zal aan het begin van het seizoen
of, als u later lid wordt, in de maand dat u lid wordt, van uw rekening worden afgeschreven. De automatische
incasso machtiging kan de penningmeester de mogelijkheid bieden tot het innen van debiteurbedragen. Als u het
niet eens bent met een afgeschreven bedrag, dan kunt u de bank opdracht geven het bedrag terug te storten. De
machtiging kan te allen tijde schriftelijk bij de penningmeester opgezegd worden en stopt automatisch bij het
opzeggen van het lidmaatschap. Het lidmaatschap loopt van 1 juli t/m 30 juni van het daaropvolgende jaar en wordt
aansluitend stilzwijgend verlengd. Opzegging van het lidmaatschap dient meteen schriftelijk bij de secretaris te
gebeuren doch uiterlijk voor 30 juni bij het sluiten van het verenigingsjaar. Voor jeugdleden dienen ouder of voogd
voor akkoord te tekenen.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Bank-gironummer:

Handtekening voor akkoord: _________________
1 Bij afmelding is invullen van Personalia en Adres voldoende
2 Bij afmelding is invullen van Personalia en Adres voldoende

s5 box

Inloggen